Tiêu điểm tài chính

QUẢN LÝ CÁC LOẠI TIỀN ẢO, TIỀN ĐIỆN TỬ

QUẢN LÝ CÁC LOẠI TIỀN ẢO, TIỀN ĐIỆN TỬ
Hiện nay, ở Việt Nam tuy đồng tiền ảo không được chấp nhận, không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp, nhưng hoạt động của nó vẫn có chiều hướng gia tăng bất chấp rủi ro. Làm thế nào để quản lý hiệu quả và hạn chế được những rủi ro từ đồng tiền ảo trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 là vấn đề đặt ra đối với các nhà quản lý.

Sự kiện doanh nghiệp