Tiêu điểm tài chính

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP Ở VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP Ở VIỆT NAM
Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, quyết tâm xây dựng quốc gia khởi nghiệp. Các chính sách đã từng bước hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo nhiều kênh vốn cho doanh nghiệp, hỗ trợ gián tiếp thông qua vườn ươm doanh nghiệp góp phần quan trọng trong giảm thiểu rủi ro khởi nghiệp, gia tăng khả năng tồn tại và phát triển cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Sự kiện doanh nghiệp