Tiêu điểm tài chính

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều quyết sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, điểm nổi bật có thể kể đến là cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Các giải pháp tài chính tập trung vào việc gia hạn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất... đối với các đối tượng doanh nghiệp khác nhau.

Sự kiện doanh nghiệp