Tiêu điểm tài chính

NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ NHỮNG BƯỚC TIẾN LỚN TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Với nỗ lực và quyết tâm của toàn ngành Tài chính, những kết quả quan trọng trong công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực Tài chính trong thời gian qua đã góp phần tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được xã hội và cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Sự kiện doanh nghiệp